top of page

Mold's Test - Inspection

הזרקות ניסיון ופיקוח בסין

במידת הצורך, מעבר למעקב השוטף והרציף של העבודה אל מול הצוותים/מפעלים בסין,
לעיתים נדרשת נסיעת פיקוח למספר מטרות עקריות והן:

 • היכרות עם המפעל – במידה והלקוח מבקש זאת ו/או במידה ועובדים עם יצרן חדש.
   

 • ליווי פרוייקט המבוצע בשטח – במידת הצורך בשלב השרטוטים או בשלבי הזרקות הניסיון.
   

 • ליוויי פרוויקט לביצוע בקרת תבניות ופירוקן ללימוד איכותן ואישור טרם שילוח לארץ
   

 • ביצוע הזרקות ניסיון מורכבות, או דחיפות בקבלת חלקים מהיצור ללא המתנה עקב סיבות שיווקיות או תערוכה קרובה.
   

 • בקרה על שלבי הגימור / שילוב חלקי משנה במוצר במידה וישנם.
   

 

טרם ההגעה לסין ובשלב הכנה מוקדמת לנסיעת הפיקוח להזרקות הניסיון מכינים מראש ומוודאים כי:
התבניות אכן מוכנות להזרקה

 

 • חומרי הגלם מוכנים (או מוטסים מהארץ מבעוד מועד)
   

 • ימי ההזרקות מתואמים עם מרכז הזרקות הניסיון test center
   

 • הצוות המלווה של התבנית פנוי ומוכן לבצע תיקונים נדרשים במהלך ימים אלו.


רק לאחר שהכל מוכן אז ניתן לצאת לנסיעת הפיקוח בסין ולבצע את הזרקות הניסיון ופירוק התבניות לבחינת איכותן.

bottom of page