Mold's Test - Inspection

הזרקות ניסיון ופיקוח בסין

במידת הצורך, מעבר למעקב השוטף והרציף של העבודה אל מול הצוותים/מפעלים בסין,
לעיתים נדרשת נסיעת פיקוח למספר מטרות עקריות והן:

 • היכרות עם המפעל – במידה והלקוח מבקש זאת ו/או במידה ועובדים עם יצרן חדש.
   

 • ליווי פרוייקט המבוצע בשטח – במידת הצורך בשלב השרטוטים או בשלבי הזרקות הניסיון.
   

 • ליוויי פרוויקט לביצוע בקרת תבניות ופירוקן ללימוד איכותן ואישור טרם שילוח לארץ
   

 • ביצוע הזרקות ניסיון מורכבות, או דחיפות בקבלת חלקים מהיצור ללא המתנה עקב סיבות שיווקיות או תערוכה קרובה.
   

 • בקרה על שלבי הגימור / שילוב חלקי משנה במוצר במידה וישנם.
   

 

טרם ההגעה לסין ובשלב הכנה מוקדמת לנסיעת הפיקוח להזרקות הניסיון מכינים מראש ומוודאים כי:
התבניות אכן מוכנות להזרקה

 

 • חומרי הגלם מוכנים (או מוטסים מהארץ מבעוד מועד)
   

 • ימי ההזרקות מתואמים עם מרכז הזרקות הניסיון test center
   

 • הצוות המלווה של התבנית פנוי ומוכן לבצע תיקונים נדרשים במהלך ימים אלו.


רק לאחר שהכל מוכן אז ניתן לצאת לנסיעת הפיקוח בסין ולבצע את הזרקות הניסיון ופירוק התבניות לבחינת איכותן.